Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Všeobecné zmluvné podmienky ALBIXON SK, s.r.o.

(zmluva o dielo a o predaji)

(revízia z 1.4.2017)

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky ALBIXON SK, s.r.o. (ďalej len VZP) platia pre všetky vzťahy vzniknuté zo zmlúv o diele alebo kúpnych zmlúv uzatvorených spoločnosťou ALBIXON SK, s.r.o. a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto zmlúv (ďalej tiež ako zmluva). Odchylné ustanovenie v jednotlivej zmluve má prednosť pred týmito podmienkami.

I. Predmet plnenia a zmluvné strany

1.1. ALBIXON SK, s.r.o. sa ako dodávateľ (prípadne aj pod označením zhotoviteľ) zaväzuje zhotoviť pre odberateľa (prípadne aj pod označením objednávateľ) dielo (ďalej aj pod označením predmet zmluvy) dohodnuté v zmluve o diele (ďalej aj pod označením zmluva) a odberateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu.

1.2. ALBIXON SK, s.r.o. ako dodávateľ (prípadne aj pod označením predávajúci) zaväzuje odovzdať odberateľovi (prípadne aj pod označením kupujúci) vec, ktorá je predmetom kúpy, t. j. výrobok – tovar (ďalej aj pod označením predmet zmluvy), podľa kúpnej zmluvy (ďalej aj pod označením zmluva), a umožní nadobudnúť kupujúcemu vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

1.3. Odberateľ podpisom zmluvy súčasne potvrdzuje, že je oprávnený zmluvu uzavrieť a že na úhradu ceny predmetu zmluvy má dostatočné vlastné prostriedky.

II. Miesto a čas plnenia a požiadavky na stavebnú pripravenosť

2.1. Odberateľ podpisom zmluvy výslovne vyhlasuje, že pozemok, na ktorom má byť podľa zmluvy vykonaná montáž (umiestnenie) predmetu zmluvy (ďalej len miesto plnenia), je jeho vlastníctvom alebo že má od vlastníka pozemku na takú montáž súhlas. Odberateľ je povinný na výzvu dodávateľa vlastníctvo pozemku a súhlas vlastníka na zhotovenie diela (montáž) na jeho pozemku doložiť. Odberateľ vyhlasuje, že sú mu známe vlastnosti predmetu zmluvy a nároky spojené s nakládkou, prevozom, zložením, stavebnou prípravou a stavebným dokončením v mieste plnenia (montáže). Za nakládku, prevoz a vykládku vecí nutných na splnenie záväzkov dodávateľa nezodpovedá dodávateľ, ak ich prepravu vykonáva odberateľ.

2.2. V lehote stanovenej zmluvou je odberateľ povinný pripraviť na mieste plnenia príslušný priestor pre umiestnenie predmetu zmluvy podľa podmienok špecifikovaných v zmluve vrátane jej príloh, VZP a následne v technických listoch a stavebných prípravách podľa typu výrobku. Ďalej sa odberateľ zaväzuje po splnení stavebnej pripravenosti oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi (e-mailom alebo písomne). Takto pripravené miesto plnenia (stavenisko) v tej istej lehote odovzdať dodávateľovi pre potreby dodania (montáže) predmetu zmluvy. Pri zameraní aj montáži vykonávanej technikmi spoločnosti ALBIXON SK, s.r.o. musí byť vždy prítomný odberateľ zmluvy o diele alebo jeho zástupca majú podpísanú plnú moc. Odberateľ zodpovedá za to, že na montáž (inštaláciu) predmetu zmluvy je pripravený dostatočne veľký priestor zodpovedajúci požiadavkám na montáž a že skutočné miery, tvary a rozmery na mieste plnenia zodpovedajú mieram, tvarom a rozmerom požadovaným dodávateľom pre potreby bezproblémovej montáže a funkcie predmetu zmluvy na mieste plnenia. Odberateľ zodpovedá za následky zlej stavebnej prípravy, ktoré môžu viesť k zhoršenej funkcii alebo vlastnostiam predmetu zmluvy, a to aj vtedy, ak sú tieto nedostatky zistené pri alebo až po začatí montáže alebo po dodaní predmetu zmluvy dodávateľom. Odberateľ je povinný dodávateľovi zaistiť bezbariérový prístup s predmetom zmluvy na miesto plnenia. Pokiaľ odberateľ nezaistí bezbariérový prístup na miesto plnenia, nesie všetky náklady spojené s umiestnením predmetu plnenia na miesto plnenia (napr. použitie autožeriava, stavebné a iné úpravy miesta plnenia alebo jeho okolia, ďalšie výkony dodávateľa než uvedené v zmluve a pod.), pričom dodávateľ nemá povinnosť plniť svoje záväzky zo zmluvy dovtedy, kým odberateľ taký prístup zaistí.

2.3. Špecifikácia požiadaviek pre stavebnú prípravu a podmienky montáže všetkých typov bazénov pozrite prílohu zmluvy – príslušný Technický list

2.4. Dodávka bazéna pomocou auta s hydraulickou rukou, špecifikácia požiadaviek je záväzná podľa podmienok uvedených v Technickom liste – príslušná kapitola.

2.5. Ak dodávateľ pred vyhotovením stavebnej prípravy alebo pri nevhodnom počasí dodá (ods. 2.9 a 2.10 VZP) predmet zmluvy, zaväzuje sa odberateľ predmet zmluvy, t. j. hnuteľné veci na vykonanie diela, prevziať od dodávateľa a uložiť na mieste plnenia (ods. 2.1 zmluvy). Montáž predmetu diela dodávateľ následne vykoná po vykonaní stavebnej prípravy a za vhodného počasia v termíne, ktorý bude vopred dodávateľom stanovený alebo ktorý určuje zmluva. Tým nie je dotknuté ustanovenie ods. 5.1 VZP. Odberateľ je povinný uhradiť cenu diela (doplatok) v plnej výške už pri prevzatí vecí, ktoré tvoria alebo budú tvoriť predmet diela, a takisto zaistiť na dohodnutý deň začatia montáže, odovzdania alebo predaja potrebný počet osôb spôsobilých na vykládku a príslušnú techniku (manipulačné zariadenie) – pozrite ods. 2.2 alebo ods. 2.3 zmluvy. V prípade, že vykládka na mieste určenia zákazníkom bude presahovať časový horizont viac ako 2 hodiny, bude daný stav klasifikovaný ako znemožnenie práce dodávateľovi a považuje sa to za porušenie povinností zo strany zákazníka. Následne každá začatá hodina bude započítaná ako finančné náklady dodávateľa, ktoré si uplatní započítaním a vystavením faktúry, ktorú je povinný uhradiť v danej lehote splatnosti zákazník riadne a včas s predmetom zmluvy podľa ods. 2.2 a 2.3.

2.6. Špecifikácie požiadaviek pre stavebnú prípravu a podmienky pre začatie montáže všetkých typov zastrešení – pozrite prílohu zmluvy – príslušný Technický list.

2.7. V prípade, že odberateľ nezaistí požadovanú stavebnú prípravu alebo v prípade, že sa požadované stavebné podmienky v mieste plnenia stanú vplyvom nekvalitne vykonaných stavebných prác, vinou prírodných či iných vplyvov nezodpovedajúci, nenesie dodávateľ žiadnu zodpovednosť za prípadnú zhoršenú funkčnosť, úplnú nefunkčnosť výrobku ani za následné škody.

2.8. Špecifikácia požiadaviek pre stavebnú prípravu a podmienky pre začatie montáže pre všetky typy výrobkov – pozrite prílohu zmluvy – príslušný Technický list.

2.9. Odberateľ sa zaväzuje rešpektovať pokyny dodávateľa, ako aj jeho zamestnancov alebo dodávateľom poverených osôb, pri ukladaní, montáži a prevádzkovaní predmetu zmluvy a ďalej aj v súvislosti so stavebnou prípravou a dokončením a písomne/e-mailom potvrdiť (zaslať) splnenie svojich záväzkov (Oznámenie o stavebnej pripravenosti a pri prelivových bazénoch Vyhlásenie zákazníka o zameraní/premeraní základovej dosky pre prelivový bazén), ktoré je podmienkou začatia prác dodávateľa na mieste plnenia. Odberateľ zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú ním zaistenými alebo poverenými osobami, ktoré sú určené na manipuláciu s predmetom zmluvy podľa ods. 2.3 zmluvy. Pokiaľ pri montáži predmetu zmluvy alebo prevzatí predmetu zmluvy nie je odberateľ osobne prítomný, je povinný na to zaistiť zodpovednú, písomne zmocnenú a spôsobilú osobu, inak nie je dodávateľ povinný montáž vykonať.

2.10. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy odberateľovi v lehote dohodnutej v zmluve, pričom do tejto lehoty a do času po uplynutí tejto lehoty, až do dňa dodania predmetu zmluvy, sa nezapočítavajú dni s daždivým počasím a dni, keď vonkajšia teplota poklesne počas dňa pod 10 °C alebo prekročí 30 °C. Lehota pre dodanie predmetu zmluvy nezačne plynúť pred splnením záväzkov odberateľa voči dodávateľovi.

2.11. Objednávateľ berie ako stavebník na vedomie, že pre vykonanie zastrešenia na stenu alebo zastrešenia terasy SKYTRIUM je nevyhnutné vytvoriť kotviace body alebo pripevniť kotviaci rám do existujúcej konštrukcie stavby s priechodom hydroizoláciou, zateplením alebo opláštením stavby, pričom tieto zásahy si musí urobiť na vlastné náklady a zodpovednosť. Pokiaľ objednávateľ trvá na tom, aby tieto úkony vykonal ALBIXON SK, s.r.o., čo potvrdzuje nižšie uvedeným podpisom na tomto dokumente, potvrdzuje súčasne, že je oboznámený s postupmi a úkonmi nevyhnutnými pre zhotovenie zastrešenia na stenu a zastrešenia terasy SKYTRIUM a s ich zhotovením súhlasí, pričom si je vedomý prípadných následkov takých úkonov a skutočnosti, že za tieto následky nenesie ALBIXON SK, s.r.o. zodpovednosť.

III. Cenové podmienky

3.1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy a spôsob jej úhrady stanovuje zmluva.

3.2. Ak je v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, t. j. v deň odovzdania predmetu zmluvy alebo zaplatenia ceny v účinnosti iný právny predpis o účtovaní DPH než ku dňu podpisu tejto zmluvy, je dodávateľ povinný upraviť dohodnutú cenu v súlade s novou právnou úpravou. Zmluvné strany sa zaväzujú takto upravenú cenu rešpektovať. Upravenou cenou sú dotknuté všetky ustanovenia zmluvy. V prípade, že nebude mať odberateľ platné daňové identifikačné číslo (DIČ) pridelené na účely DPH v príslušnom členskom štáte EÚ v deň dodania tovaru alebo poskytnutia služby, je odberateľ povinný dodávateľovi zaplatiť sumu vo výške DPH, ktorá je platná v Slovenskej republike, v deň dodania tovaru alebo poskytnutia služby. O túto sumu sa zvyšuje cena za dodanie predmetu zmluvy.

Zóna Limit km Nitra – zákazník – Nitra
Prešov – zákazník – Prešov
Cena bez DPH
Zóna 1 50 km 20 ,- eur
Zóna 2 100 km 40 ,- eur
Zóna 3 150 km 60 ,- eur
Nadlimitné km sú účtované podľa príslušnej sadzby 0,35 ,- eur/km
Márny výjazd Účtuje sa pri absencii zákazníka v dohodnutý čas na dohodnutom mieste alebo znemožnenie servisných prác inými okolnosťami. 100,- eur

IV. Podmienky zhotovenia diela

4.1. Odberateľ je povinný v dohodnutej lehote odovzdať dodávateľovi na zhotovenie diela miesto plnenia so stavebnou prípravou zodpovedajúcou podmienkam dohodnutým v zmluve a VZP, zbavené práv tretích osôb. Odberateľ nesie zodpovednosť za to, že miesto plnenia (realizácia diela) zodpovedá dohodnutým podmienkam, a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi popri dohodnutej cene aj náklady spojené s prípadnými viacprácami vyhotovenými dodávateľom, pokiaľ miesto plnenia (stavenisko) nezodpovedá dohodnutým podmienkam, alebo z dôvodov najmä stavebnej nepripravenosti odberateľa nie je možné predmet zmluvy (dielo) dodať. Za také náklady sa považujú najmä režijné, skladovacie a dopravné náklady. V tomto prípade má dodávateľ právo určiť, že dňom odovzdania diela je ten deň, keď mohlo dôjsť k dodaniu (montáži) predmetu zmluvy, ale z dôvodu najmä stavebnej nepripravenosti na strane odberateľa alebo neinformovania dodávateľa o stavebnej pripravenosti bola táto montáž zmarená. Zároveň dodávateľ môže požadovať od odberateľa úhradu všetkých dohodnutých platieb (vrátane platieb podľa vety druhej) ešte pred montážou.

4.2. V prípade potreby je odberateľ povinný opatriť a na výzvu dodávateľa predložiť platné stavebné povolenie na zhotovenie stavby vrátane montáže predmetu zmluvy, alebo preukázať splnenie i ďalších povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ak majú byť v súvislosti s týmto splnené, a zodpovedá za to, že riadny priebeh prác dodávateľa nebude rušený zásahmi tretích osôb. Odberateľ zodpovedá za následky zlej stavebnej prípravy, za následky nesprávne zhotovených dokončovacích stavebných prác najmä v závislosti od nerešpektovania pokynov dodávateľa uvedených v odsúhlasených prílohách zmluvy a iných súvisiacich dokumentoch (odovzdávacie protokoly, popisy stavebnej prípravy a dokončenie, organizácia montáže, prevádzkové poriadky a i.) – tieto dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou vlastnej zmluvy. Za následky inštalácie predmetu zmluvy na mieste plnenia zodpovedá odberateľ, ako aj za prevádzku zariadenia na mieste plnenia, jeho zabezpečenie a riadne označenie tak, aby nebolo príčinou úrazov, nehôd a pod.

4.3. Odberateľ je povinný na svoje náklady zaistiť pre dodávateľa pri dodávke, montáži, oprave alebo servise bazéna a príslušenstva bezprostredne dostatočné množstvo vody pre čiastočné napustenie skeletu bazéna (cca 3 – 4 m3). Ďalej je odberateľ povinný zaistiť absolútne bezbariérový a bezpečný prístup a zaistiť pre dodávateľa dostatočné dodávky elektrickej energie s prístupom k jej funkčnému zdroju nie vzdialenejším než 15 m od miesta plnenia, resp. montáže predmetu zmluvy, a poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť. Odberateľ je povinný na svoje náklady zaistiť pre dodávateľa pri dodávke, montáži, oprave alebo servise vírivej vane dostatočné množstvo vody pre napustenie vírivej vane (približne 1 m3).

4.4. Odberateľ zodpovedá za to, že priestorové usporiadanie staveniska (miesta montáže a jeho okolia) nie je na zábranu dodania (inštalácie) predmetu zmluvy a že miery a rozmery na mieste plnenia vyhovujú bezproblémovej montáži. Skutočné miery a rozmery predmetu plnenia môžu byť vyrobené s priestorovou, tvarovou a výrobnou toleranciou a presnosťou +/– 3 cm, oproti údajom uvedeným v zmluve. V prípade väčších rozdielov môže byť po dohode cena výrobku upravená v pomere k týmto rozdielom.

4.5. Každá zmluvná strana má právo, aby o zhotovení alebo odovzdaní predmetu zmluvy bol spísaný odovzdávací protokol dodávateľa, v ktorom je odberateľ povinný výslovne potvrdiť, či predmet zmluvy preberá s výhradami, alebo bez výhrad. Každá zmluvná strana má právo do odovzdávacieho protokolu vyjadriť svoje námietky, pričom existencia sporných otázok nebráni podpisu protokolu – zmluvné strany sa obmedzia iba na to, že existenciu týchto sporných otázok v protokole uvedú.

4.6. Dodávateľ splní svoju povinnosť urobiť alebo odovzdať predmet zmluvy, ak umožní odberateľovi nakladať s predmetom zmluvy a toto odberateľovi oznámi. Tým nie je dotknutá povinnosť odberateľa predmet zmluvy prevziať. V ponukách a reklamných materiáloch ponúkané služby, servis, posunuté platby, poradenstvo a organizácia dodávky na kľúč musia byť výslovne uvedené v uzatvorenej zmluve, dohodnuté a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Ide o položky, ktoré sa účtujú alebo dohodujú, a je nutné ich objednať. Ak je medzi odberateľom a dodávateľom dohodnutá záruka za akosť, riadi sa zvláštnym dokumentom o záručnej lehote. Tento dokument je v tomto prípade neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o diele.

4.7. Dodávateľ nie je povinný zhotoviť alebo odovzdať predmet zmluvy alebo poskytovať odberateľovi akékoľvek iné plnenia, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby alebo s iným plnením z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s dodávateľom. Dodávateľ nie je v tomto prípade v omeškaní so splnením jeho záväzku, pričom o čas meškania odberateľa sa predlžuje čas plnenia akéhokoľvek záväzku dodávateľa z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s odberateľom.

V. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

5.1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobúda odberateľ až úplným zaplatením dohodnutej ceny (výhrada vlastníctva). Odberateľ nesie nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy (zhotovovanej veci), hneď ako ho prevezme alebo ak ho neprevezme, hneď ako mu dodávateľ umožní s ním nakladať a toto mu oznámi. To platí obdobne aj v prípade, že predmetom zmluvy je zhotovenie stavby na objednávku. Odberateľ nesie nebezpečenstvo škody aj na jednotlivých veciach na mieste odovzdania vzniknuté v čase neprítomnosti dodávateľa na mieste plnenia. Ak dôjde v priebehu zhotovovania predmetu zmluvy k poškodeniu alebo odcudzeniu predmetu zmluvy alebo jeho časti a pod., odstráni dodávateľ tieto škody po úhrade sumy určenej dodávateľom vo výške nákladov, ktoré odstránením môžu dodávateľovi vzniknúť, odberateľom.

5.2. Predmet zmluvy je chránený právom priemyselného vlastníctva ako úžitkový a priemyselný vzor. Odberateľ smie používať ochranné známky, obchodné názvy, domény a akékoľvek ďalšie známky a symboly, fotodokumentáciu, videá, animačnú dokumentáciu a ďalšie materiály dodávateľa len s cieľom označovania a propagovania tovaru, len a výhradne s predchádzajúcim písomným súhlasom zástupcu dodávateľa a len v rozsahu, ktorý je v tomto súhlase konkrétne špecifikovaný. Odberateľ nesmie používať ochranné známky, obchodné názvy, domény a akékoľvek ďalšie známky a symboly, fotodokumentáciu, videá, animačnú dokumentáciu a technickú dokumentáciu akéhokoľvek výrobku dodávateľa. Nesmie ich zneužiť vo svoj prospech na svoju ostatnú podnikateľskú činnosť bez výslovného a konkrétneho súhlasu dodávateľa, najmä nesmie byť použité na iný účel než na konkrétny výrobok (zastrešenie alebo iný výrobok). Vyššie uvedené nesmie použiť najmä na propagáciu iných výrobkov, ktoré predáva, nejako ich pozmeňovať alebo ich vydávať za iný výrobok tak, aby nedošlo k nebezpečenstvu vyvolania zámeny a pod. Všeobecný súhlas v tejto veci je neplatný. Za zástupcu dodávateľa sa na tieto účely rozumejú len tieto 3 osoby na strane dodávateľa: riaditeľ obchodu a marketingu, riaditeľ exportného útvaru a riaditeľ spoločnosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje garantovať bezpečnosť a dôvernosť všetkých poskytnutých údajov. To platí aj pre užívanie práv priemyselného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na dodaný tovar. Porušenie týchto práv zakladá nárok dodávateľa na náhradu spôsobenej škody a ďalšie nároky, ktoré mu na ochranu jeho práv zákon poskytuje.

5.3. Predmet zmluvy (vec) môže byť označený ochrannou známkou ALBIXON alebo IdealCover, Brilix, Glong, prípadne ďalšími ochrannými známkami, ktorých je dodávateľ oprávneným používateľom. Odberateľ sa zaväzuje používať tieto ochranné známky iba na predmete zmluvy (veci) dodanom mu dodávateľom.

5.4. Žiadne ustanovenie zmluvy a VZP nesmie byť vykladané ako prevod práv uvedených v ods. 5.2 a 5.3 VZP na odberateľa alebo poskytnutie licencie odberateľovi na ich užívanie. Odberateľovi je známe významné postavenie dodávateľa na trhu a zaväzuje sa chrániť na verejnosti jeho dobré meno. V prípade negatívnej mediálnej prezentácie má dodávateľ právo na úhradu týmto konaním spôsobenej škody.

5.5. Ak odberateľ neuhradí dohodnutú cenu riadne a včas, je dodávateľ v súlade s ods. 5.1 týchto VZP oprávnený na náklady odberateľa predmet zmluvy vrátane príslušenstva z miesta plnenia odobrať, pričom na tento účel odberateľ týmto výslovne udeľuje dodávateľovi súhlas na vstup na miesto plnenia, kde sa predmet zmluvy nachádza. Odberateľ nemá v tomto prípade nárok na akékoľvek plnenie zo strany dodávateľa, najmä na úhradu poškodenia miesta plnenia, ktoré bolo nevyhnutné pre naplnenie práva dodávateľa podľa predchádzajúcej vety.

5.6. Pri meškaní odberateľa s prevzatím predmetu zmluvy alebo platením (napr. zálohy) vzniká dodávateľovi právo predmet zmluvy (vec) po predchádzajúcom upozornení na účet odberateľa vhodným spôsobom predať po tom, ako poskytol odberateľovi dodatočnú primeranú (náhradnú) lehotu na splnenie jeho záväzku aspoň jeden mesiac.

VI. Zodpovednosť za vady

6.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa zmluvy a týchto VZP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odberateľ zodpovedá za to, že splní všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o diele a týchto VZP, najmä z článku 4. Podmienky zhotovenia diela.

6.2. Odberateľ sa zoznámil so spôsobom zhotovenia predmetu zmluvy a jeho vlastnosťami, s jeho technickým popisom a parametrami, s pracovným postupom a jeho výsledkami, prípadnými odchýlkami, ktoré nebránia v obvyklom používaní predmetu zmluvy, s použitými materiálmi a ich vlastnosťami, s nárokmi na údržbu a prevádzkovanie predmetu zmluvy. Odberateľ bol oboznámený s obsahom textov ostatných dokumentov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zmluvy, najmä so znením a obsahom príslušných Odovzdávacích protokolov a s Obrazovou prílohou stavebného postupu a dokončenia skeletu bazéna. Odberateľ sa výslovne oboznámil s postupom stavebnej prípravy nutnej pre splnenie záväzku dodávateľa, ktorú musí odberateľ zaistiť pred inštaláciou predmetu zmluvy v mieste plnenia a súčasne s odporúčaným postupom stavebného dokončenia po zhotovení (odovzdaní) predmetu zmluvy dodávateľom. Odberateľ bol najmä oboznámený s nutnosťou obetónovania technologickej šachty a s nutnosťou podbetónovania schodov v prípade dodávky laminátového alebo fóliového bazéna (Tropic a pod.). Pre všetky typy zastrešenia je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri akejkoľvek manipulácii s výrobkom a jeho časťami, najmä s ohľadom na bezpečnosť detí. Odberateľ bol takisto oboznámený s informáciou o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti spoločnosti ALBIXON SK, s.r.o. za nedostatky výrobkov a služieb (pozrite Reklamačný poriadok spoločnosti ALBIXON SK, s.r.o.). Zmeny tvaru, rozmerov alebo vlastností zapríčinené chybnou stavebnou prípravou alebo dokončením, pôsobením spodnej alebo zrážkovej vody, tlakom zeminy alebo pôsobením iného vonkajšieho vplyvu nie sú dôvodom na reklamáciu. Farebné a iné zmeny na materiáli alebo vnútri neho vzniknuté biologickými, chemickými, tepelnými alebo inými fyzikálnymi javmi a vplyvmi, ako najmä pôsobením vysokých teplôt nad prípustnú hranicu, teplôt bazénovej vody nad 29 °C, neudržiavaním kvality bazénovej vody v hodnotách pH (7,2 – 7,6) a Cl (0,3 – 0,6 mg/l), pôsobením chemických látok i pôsobením chemických látok v ovzduší, hromadením zrážkovej alebo bazénovej vody v koľajisku zastrešenia, prítomnosťou a existenciou rias, kondenzáciou vodných pár v komôrkach materiálu použitého na výplne zastrešenia, vniknutím hmyzu a pod. nie sú dôvodom na reklamáciu. Prípadné farebné zmeny na plastoch použitých na výrobu, najmä na výrobu plastových skeletov bazénov a technologických šácht, nie sú z vyššie uvedených dôvodov dôvodom na reklamáciu. Odberateľ berie na vedomie, že na výrobu konštrukcie zastrešenia a výplne konštrukcie zastrešenia sú použité materiály, ktoré sú priamo určené pre daný spôsob použitia, t. j. výrobu zastrešenia. Vplyvom vyššie uvedených javov a vplyvov môže dôjsť k deformáciám (prehnutiu) plošných výplní konštrukcie zastrešenia. Tieto deformácie sú prirodzenými vlastnosťami materiálov použitých na výrobu, nebránia v používaní predmetu zmluvy a nie sú dôvodom na reklamáciu. Povrchové úpravy konštrukčných prvkov zastrešenia sú zhotovené podľa noriem určených na tento spôsob použitia, sú pravidelne kontrolované a certifikované. Na výrobu zastrešenia sú použité spojovacie a kotviace materiály zo špeciálnych antikorových zliatin ocele (nity, skrutky, závitové tyče, aretačné prvky, príchytky a pod.), ktoré sú určené na tento spôsob použitia, teda na výrobu zastrešenia. Špeciálne antikorové zliatiny ocele sú použité aj na výrobu niektorých súčastí príslušenstva bazénovej technológie, napríklad bazénové schodíky, antikorové krytky príslušenstva a pod. Odberateľ bol oboznámený so spôsobom údržby antikorových súčastí bazénového príslušenstva a na spôsob údržby antikorových súčastí zastrešení. Pokiaľ dôjde k farebným alebo iným zmenám (hrdza, oxidácia a pod.) na konštrukčných, spojovacích a kotviacich prvkoch zastrešenia alebo bazénového príslušenstva, nie sú tieto dôvodom na reklamáciu a reklamácia sa na tieto zmeny nevzťahuje. Tieto prípadné zmeny môžu byť spôsobené iba vyššie neuvedenými negatívnymi vonkajšími vplyvmi alebo inými negatívnymi vplyvmi, ku ktorým došlo vplyvom nesprávnej obsluhy, neodbornej manipulácie, pôsobením vyšších a nesprávnych koncentrátov chemických zlúčenín a pod. V prípade dodávky a montáže vírivej vane sa na skelete a na bočných výplniach (paneloch) vírivej vane môžu prejaviť mierne nerovnosti a deformácie (nerovnosti na akrylátovom povrchu skeletu vane, nerovnosti a prehnutia na bočných paneloch). Tieto nerovnosti a deformácie vznikajú pri náročnej a zložitej výrobe vírivej vane, nemajú žiadny vplyv na funkčnosť či životnosť výrobku a nie sú tak považované za vady a dôvod na reklamáciu. Vírivé vane obložené prírodným drevom (tík) môžu v priebehu času získať farebné zmeny vplyvom expozície na slnku alebo vplyvom poveternostných podmienok. Počas prvých mesiacov po inštalácii dochádza k zmene farby prírodného materiálu spôsobenej pôsobením UV žiarenia. Táto farebná zmena nemá žiadny vplyv na kvalitu materiálu. Pokiaľ chcete udržať pôvodnú farbu obloženia, je potrebné kabinet neustále udržiavať špeciálnymi prípravkami na báze olejov. Početnosť oživovaní povrchu prírodného materiálu je vždy závislá od polohy vírivej vane. V prípade, že súčasťou vybavenia vírivej vane je aj zabudované rádio (TV), môže byť funkčnosť rádia (TV) obmedzená zlým alebo žiadnym prijímacím signálom. Táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu. Ďalšie záväzné špecifikácie a podmienky pozrite v Technických listoch – príslušné kapitoly výrobkov.

6.3. Predmet zmluvy nezahŕňa (ak nie je výslovne dohodnuté inak) stavebné prípravné a dokončovacie práce, tlakovú skúšku, montáž bazénových schodíkov, napúšťanie vodou, sprevádzkovanie predmetu plnenia, elektroinštaláciu a jej sprevádzkovanie, zapojenie alebo istenie elektrických zariadení. Odberateľ bol upozornený na nutnosť odborného, bezpečného zapojenia elektrických zariadení súvisiacich s dielom a ich revízie pred napojením do elektrickej siete a spustením. Cena predmetu zmluvy zodpovedá dosahovanej kvalite.

6.4. Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníku, pokiaľ nie je písomne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené inak, a Reklamačným poriadkom dodávateľa, s ktorým bol odberateľ oboznámený na predajnom mieste. Dodávateľ zodpovedá počas desiatich rokov od dodania bazéna za vady nepriepustnosti skeletu bazénu a všetkých zváraných spojov a počas piatich rokov od dodania zastrešenia za vady hliníkovej konštrukcie zastrešenia, pokiaľ tieto vady spôsobil porušením jeho povinnosti.

6.5. Odberateľ sa zaväzuje pri zistení vád postupovať čo najekonomickejšie v prospech oboch zmluvných strán. Dodávateľ odporúča odberateľovi uplatniť reklamácie až po vyčerpaní všetkých vlastných dostupných možností na odstránenie údajných vád. Dodávateľ ďalej odporúča odberateľovi uprednostniť pred výjazdom technikov konzultáciu s dodávateľom na diaľku (telefón, e-mail), pre potreby skutočného zistenia stavu veci a prípadného návodu na vykonanie drobnej opravy prípadnou svojpomocou odberateľa. Tieto odporúčania chránia odberateľa s cieľom zabránenia vzniku nákladov spojených s prípadným zbytočným výjazdom na riešenie neoprávnenej reklamácie. V prípade, že odberateľ aj napriek vyššie uvedenému požaduje vykonanie výjazdu a na mieste je preukázateľne zistené, že nejde o oprávnenú reklamáciu, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi náklady na vykonanie zbytočného výjazdu.

6.6. Odberateľ je uzrozumený s tým, že pri prípadných opravách môže dôjsť k estetickým zmenám, ktoré nebudú považované za dôvod na ďalšie reklamácie. Dodávateľ nezodpovedá za straty a zmeny na výrobku spôsobené neprevádzkovaním predmetu zmluvy. Za vady sa nepovažuje bežné opotrebenie, poškodenie a prirodzený proces starnutia materiálu a predmetu plnenia.

6.7. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v nevhodnom používaní predmetu zmluvy v rozpore s jeho účelovým určením, v nedostatočnej údržbe a v nedodržaní pokynov na obsluhu a odporúčaní dodávateľa, ktoré sú pre odberateľa záväzné, v neexistencii akýchkoľvek ustanovení v zmluve, v nevyužití ponuky úprav a služieb dodávateľa a ani za iné škody spôsobené nedostatkom na predmete zmluvy v súvislosti s nedodržaním jeho pokynov a odporúčaní uvedených v Odovzdávacích protokoloch, Inštalačných a používateľských príručkách, Návodoch na prevádzku a údržbu, v dokumente Stavebná príprava a pod. Zastrešenie je vždy vyhotovené v povrchovej úprave podľa zmluvy. Ak nie je konštrukcia zastrešenia povrchovo upravená, dodávateľ zakazuje používanie kyslíkovej chémie (ozónová chémia) na báze aktívneho kyslíka. Dodávateľ ďalej odporučil vykonanie zastrešenia s tromi a viacerými nosnými profilmi na module s prierezom 50 × 70 mm. O konštrukčnom riešení zastrešenia a usporiadaní konštrukčných prvkov rozhoduje výhradne dodávateľ. Záruka sa nevzťahuje na výmenu opotrebiteľných dielov či dielov so životnosťou (žiarovky bazénových svetiel, pH sondy, elektródy úprav bazénových vôd, rozbehové kondenzátory motorov čerpadiel, kondenzátory kompresorov tepelných čerpadiel, poistky a pod.), na vymeniteľné tesnenie všetkých častí technologických komponentov, opotrebiteľné časti bazénových vysávačov a bazénového príslušenstva, farebné zmeny najmä pri technologických prestupoch (dýzy, skimmery, hlavy protiprúdov), na mechanické poškodenia, opotrebovanie, odrenie, ošúpanie, poškriabanie najmä pohyblivých mechanických častí, dielov a prvkov (napr. i koľajničky, vodiace lišty, pánty, dvere, čelné steny, istiace prvky, klzné časti a i. pri zastrešení), na nefunkčnosť hybnosti jednotlivých modulov zastrešení v prípade nedodržania predpísaných podmienok stavebnej prípravy predovšetkým pri inštalácii koľajiska, na poškodenie tesniacich prvkov medzi modulmi, uvoľnenie plastových krytov a záslepiek a na proces prirodzeného starnutia materiálu a tovaru, zmeny farieb a vlastností materiálov a tovaru spôsobené chemickými a mechanickými vplyvmi, na predmet zmluvy alebo jeho časť, na ktoré boli odberateľom vykonané zmeny alebo úpravy, a na škody spôsobené živelnými pohromami, a ďalej najmä na škody spôsobené vetrom, vodou, snehom, krupobitím atď. Pre tieto prípady je odberateľ povinný predmet zmluvy poistiť, a to najmä pre škody spôsobené vetrom. Prípadné opravy spojené s pôsobením vplyvov uvedených v tomto odseku hradí odberateľ (alebo poisťovňa odberateľa) a opravy budú vykonané vždy ako samostatné zákazky, len na základe zmluvy o vykonaní opravy. Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím predmetu zmluvy, ide celkom na jeho ťarchu aj zníženie hodnoty predmetu zmluvy prirodzeným starnutím v dôsledku plynutia času, vplyvom počasia pri jeho uskladnení a pod.

6.8. Odberateľ berie na vedomie, že reklamný oznam, vyobrazenie alebo multimediálna prezentácia majú iba informatívny charakter a pre dohodnutú zmluvu platia také vlastnosti veci, ktoré si strany dohodli a ktoré boli dodávateľom pred podpisom zmluvy opísané.

6.9. Ak je predmet zmluvy odberateľom následne vyvezený mimo územia Slovenska (ďalej len SK), nie je dodávateľ povinný niesť náklady najmä na dopravu osôb alebo vecí do zahraničia, v zahraničí alebo späť na územie SK, ubytovanie osôb, správne poplatky. Tieto náklady je povinný dodávateľovi zaplatiť odberateľ s tým, že dodávateľ nie je povinný začať s odstránením vád, ak mu odberateľ neposkytne vopred prostriedky na tieto náklady v predpokladanej výške.

6.10. Pokiaľ je odberateľom spotrebiteľ, má právo sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

VII. Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1. Ak je dodávateľ v omeškaní so zhotovením alebo odovzdaním predmetu zmluvy, zaplatí odberateľovi, na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej pre tento prípad odberateľom, zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, a to po splnení záväzkov odberateľa podľa ods. 3.2. zmluvy. To neplatí, ak je v omeškaní odberateľ podľa ods. 4.7, 7.2 a 7.3 VZP.

7.2. Ak je odberateľ v omeškaní so splnením jeho záväzku uvedeného v čl. 2 zmluvy a čl. 2, 4 a ods. 10.5 VZP, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, a to aj keď porušenie záväzku nezavinil.

7.3. Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby, najmä podľa čl. 3 zmluvy a ods. 4.1 a 5.1 VZP, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutých záloh podľa ods. 3.2 písm. a) zmluvy, a to aj keď porušenie záväzku nezavinil. Ak nie sú zálohy dohodnuté, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania so splnením záväzku uvedeného v predchádzajúcej vete.

7.4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na úhradu spôsobenej škody, t. j. aj zmareného zisku, a to aj ak presahuje zmluvnú pokutu.

7.5. Ak je odberateľ v omeškaní podľa ods. 7.2 a 7.3 VZP, je povinný uhradiť dodávateľovi poplatok za uskladnenie už zhotovenej veci alebo vecí určených na splnenie záväzku dodávateľa vo výške 80 € za každý začatý mesiac omeškania.

7.6. Ak je odberateľ v omeškaní podľa ods. 4.1, 7.2 a 7.3 podľa VZP, má dodávateľ právo, z dôvodov straty dôvery voči odberateľovi, na úhradu celej ceny predmetu zmluvy pred odovzdaním predmetu zmluvy alebo začatím jeho montáže. Na toto navýšenie alebo úhradu celej kúpnej ceny sa vzťahujú všetky ustanovenia a podmienky ako na pôvodne dohodnutú zálohu a cenu a sú ním dotknuté všetky ustanovenia zmluvy. O tento čas omeškania môže dodávateľ predĺžiť lehotu pre dodanie predmetu zmluvy (ods. 2.4 zmluvy) a z dôvodov posunutia zákazky v bežnom pláne výroby a montáží, túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní; ustanovenie ods. 4.7 VZP tým nie je dotknuté.

7.7. Ak dodávateľ zmocní na vymáhanie svojich pohľadávok voči odberateľovi inú (tretiu) osobu, je odberateľ povinný zaplatiť okrem dlžnej sumy a prípadnej zmluvnej pokuty aj náklady spojené so zaisťovaním vymáhania dlhu treťou osobou.

7.8. Pokiaľ odberateľ spôsobil neplatnosť zmluvy, je povinný nahradiť dodávateľovi náhradu spôsobenej škody vrátane zmareného zisku.

7.9. Výška náhrady škody, ktorú je dodávateľ povinný uhradiť odberateľovi za porušenie povinnosti zo zmluvy, predstavuje najviac päťdesiat percent ceny predmetu zmluvy.

7.10. Ak má odberateľ právo na zľavu z ceny diela (tovaru) zo zodpovednosti dodávateľa za vady alebo iného dôvodu, súhlasí, aby dodávateľ vo výške tejto zľavy dodal odberateľovi tovar alebo služby v minimálnej hodnote tejto zľavy. Hodnota tohto tovaru alebo služieb je určená cenníkom dodávateľa, ktorý je platný ku dňu uplatnenia tejto zľavy. Dodávateľ dodá toto plnenie do 60 dní po tom, ako odsúhlasí požiadavku odberateľa na toto plnenie. Tovar alebo služby nad rámec tejto hodnoty sa odberateľ zaväzuje uhradiť a na túto dodávku sa vzťahujú primerane všetky ustanovenia pôvodne uzatvorenej zmluvy, z ktorej tento nárok vznikol medzi dodávateľom a odberateľom.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vždy, keď odberateľ poruší akýkoľvek jeho záväzok uvedený v ods. 2.2, 2.3, 3.2 zmluvy a v čl. 2 a ods. 4.1, 4.2, 4.3 a 10.5 VZP. Porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. Zmluva zaniká okamihom, keď je odstúpenie doručené druhej strane a neruší sa od počiatku. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka práva na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, pokiaľ už dospel, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani ustanovenia, ktoré má vzhľadom na svoju povahu zaväzovať strany aj po odstúpení od zmluvy, najmä ustanovenia o spôsobe riešenia sporov.

8.2. Ak odberateľ poruší iné záväzky než uvedené v ods. 8.1. VZP, je dodávateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť, pokiaľ na porušenie záväzku odberateľa písomne upozornil, poskytol mu primeranú lehotu na splnenie záväzku a odberateľ záväzok nesplnil ani v tejto lehote.

IX. Spoločné ustanovenia

9.1. Nevynútiteľnosť, neplatnosť alebo neúčinnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VZP alebo zmluvy sa nedotýka vynútiteľnosti, platnosti alebo účinnosti ich ostatných ustanovení. V prípade, že akékoľvek ustanovenie VZP alebo zmluvy je z akéhokoľvek dôvodu neplatné, najmä z dôvodu rozporu s platnými právnymi normami, platí pre taký prípad ustanovenie právneho predpisu, ktoré je svojím obsahom neplatnému ustanoveniu najbližšie. Na výzvu ktorejkoľvek zmluvnej strany sa strany zaväzujú bez meškania neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením (dohodou), ktoré právne prijateľným spôsobom upravuje vzájomné práva a povinnosti strán a vystihuje ich pôvodnú vôľu v zmysle zámerov uvedených v takom ustanovení VZP alebo časti zmluvy, ktoré stratili platnosť.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Fyzické(-á) osoby(-a) konajúce(-a) v mene alebo za odberateľa týmto vyhlasujú(-e), že uspokojí(-a) každú vzniknutú peňažitú pohľadávku dodávateľa, ktorá dodávateľovi voči odberateľovi zo zmluvy alebo z týchto VZP vznikne. Týmto ručením je zaistený akýkoľvek záväzok vrátane záväzku, ktorý v budúcnosti ešte len vznikne a ktorý kupujúci ako dlžník riadne a včas nesplní.

10.2. Ak dodávateľ dodá odberateľovi po splnení záväzkov zo zmluvy ďalšie veci, napr. ďalší tovar, výrobky, príslušenstvo, služby, viacpráce, opravy a pod., vzťahujú sa na práva a povinnosti strán tým vzniknuté obdobné ustanovenia týchto VZP najmä čl. 4, 5, 6 a 7 VZP.

10.3. Odberateľ vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje, za ktorých správnosť ručí, uvedené v zmluvách alebo iných listinách dodávateľ spracoval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a používal ich na prípadné ponúkanie ďalších služieb, na zasielanie obchodných oznamov, ponúk vo forme reklamy prostredníctvom e-mailov a vnútropodnikovú evidenciu a štatistiku.

10.4. Odberateľ podpisom zmluvy alebo týchto VZP potvrdzuje, že bol oboznámený s technickým popisom predmetu zmluvy, ktorý zodpovedá reklamnému očakávaniu a popisu a boli mu poskytnuté dostatočné technické informácie, ďalej bol oboznámený s podmienkami pre prevádzku, obsluhu, údržbu a s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami ALBIXON SK, s.r.o., ktoré považuje za záväzné a ktoré sú označené podpisom oprávneného zástupcu dodávateľa a sú zároveň vyvesené v jeho prevádzke.

10.5. Pre potreby vzájomnej komunikácie, organizácie a montáže predmetu diela sa zmluvné strany dohodli, že odberateľ je povinný bez výzvy, písomne a preukázateľne informovať dodávateľa o svojej pripravenosti na odovzdanie staveniska, t. j. miesta realizácie (ods. 2.2 a 2.8 VZP a ods. 2.2 zmluvy), a to najneskôr k dátumu uvedenému v ods. 2.2 zmluvy o diele. Na tento účel použije odberateľ výhradne e-mail alebo odsúhlasenú tlačovinu, ktorý prevzal od dodávateľa. Po prijatí informácie od odberateľa o jeho pripravenosti na odovzdanie staveniska dodávateľovi určí dodávateľ presnú hodinu, deň, mesiac a rok prevzatia staveniska a začatia montáže.

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Akcie

Kontakty

BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
E-mail: info@bazenovyspecialista.sk

Pobočky

  •  Bazénové centrum NR
  •  Servisné stredisko
  •  Regionálne zastúpenie

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x