Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Všeobecné zmluvné podmienky BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1 . Všeobecné ustanovenia

1 .1, Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o, so sídlom Vodná 23, Nitra 94901 , IČO: 52 324 354  zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel : Sro, vložka číslo: 48201/N.

( ďalej len „Predávajúci“ ) a Kupujúceho ( ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.bazenovyspecialista.sk, shop.bazenovyspecialista.sk alebo formou nákupu na faktúru, zmluvu o dielo, prípadne písomne objednanie a dohodnutý servis, montáž nákup prostredníctvom emailu.

1 .2, Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom emailu, sms, eshop. Predávajúcemu potvrdzuje, súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe kúpnej zmluvy či vystavenej faktúry Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu ( ďalej len kúpna zmluva alebo faktúra) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácií tovaru.

1 . 3, Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1 .4, Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

1 .5, Objednávky odoslané a prijaté systémom obchodu spoločnosti BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o. sú pre obe zmluvné strany záväzné.

 

2 . Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2 .1, Základnou podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom obchodu www.bazenovyspecialista.sk, emailom, je vyplnenie objednávky Kupujúceho.

2. 2, Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje.

2 .3, Zákazník si môže cez eshop www.bazenovyspecialista.sk alebo email alebo formou sms objednať akýkoľvek tovar či službu, ktoré je uvedený na stránkach predávajúceho

2 .4, Vytvorenie objednávky bazéna alebo zastrešenia je podmienené vytvorením kúpnej zmluvy o dielo, alebo vystavenie faktúry pre právnické osoby.

2 .5, Odoslaním elektronickej objednávky formou webu, eshopu, emailu, sms, kupujúci potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s ich znením.

 

3 . Dodacie podmienky

3 .1, Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť Kupujúcemu dodanie tovaru takého druhu, v takom množstve a za takú kúpnu cenu a expedičné náklady podľa platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

3 .2, Predávajúci spolu s objednaným tovarom zabezpečí kupujúcemu aj dodanie faktúry a tiež zabezpečí Kupujúcemu dodanie všetkých ostatných náležitých  dokladov, ktoré sa k objednanému tovaru vzťahujú.

3 .3, Vydanie  tovaru kupujúcemu je možné, len ak je zaplatená kúpna cena a cena expedičných nákladov.

3 .4, Kupujúci si vo svojej elektronickej objednávke môže zvoliť jeden zo spôsobov dodania tovaru:

a, osobný odber v sídle Predávajúceho

b, dodanie tovaru do miesta plnenia prostredníctvom služieb prepravnej spoločnosti určenej Predávajúcim.

Tovar ZASIELAME iba v rámci Slovenskej republiky.

3 .5, Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocnil pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Ak Kupujúci odmietne prevziať tovar, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

3 .6, Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a prebrať tovar bez zjavných vád a poškodení. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca alebo predávajúci. Podpísaním dodacieho listu Kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil bez poškodenia a bez akýchkoľvek zjavných vád.

Prevzatie poškodeného tovaru je na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho a reklamácie z takéhoto dôvodu nebudú Predávajúcim uznané.

3 .7, Samotná preprava tovaru a jeho dodanie Kupujúcemu sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami konkrétneho prepravcu.

3 .8, Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať elektronickú objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade resp. v prípade ak objednaný tovare už nie je možné zaobstarať, pretože sa už nevyrába alebo nedodáva. 

3 .9, Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať Kupujúceho. Predávajúci i Kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť. Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi. Ak Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi po odpočítaní vzniknutých nákladov na obstaranie tovaru a Všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar Kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho ( napr. podvodné konanie ). 

 

4 . Cena tovaru, cena dopravy a spôsob platby

4 .1, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

4 . 2, Kúpna cena tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu je vždy uvedená vedľa vybraného tovaru. Ceny tovaru ponúkaného v elektronickom obchode BAZENOVYSPECIALISTA sú vždy uvedené v eurách a zahŕňajú aj 20% DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. 

4 .3, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

4 .4, Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  1. v hotovosti pri dobierke; v takomto prípade Kupujúci zaplatí cenu za objednaný tovar až pri jeho prevzatí
  2. vopred bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený v  na základe údajov a inštrukcií k platbe uvedených Predávajúcim v elektronickom potvrdení objednávky. 
  3. platobnou kartou online, po zvolení tohto spôsobu platby budete presmerovaný do platobnej brány, kde zadáte údaje zo svojej platobnej karty (VISA, MasterCard, Maestro) - šestnásťmiestne číslo karty, meno držiteľa, dátum platnosti a CVC / CVV kód.

4 .5, Predávajúci stanovuje výšku expedičných nákladov. Cena dopravy je pri bazénoch a zastrešeniach individuálna.

4 .6, V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

4 .7, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4 .8, V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4 .9, V prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo pri dobierke, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu priamo pri prevzatí tovaru. 

4 .10, V prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, sa kúpna cena uhrádza vopred a považuje sa za uhradenú momentom pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.

4 .11, Predávajúci od momentu potvrdenia objednávky až do uplynutia lehoty na úhradu kúpnej ceny spolu s expedičnými nákladmi, definovanej v potvrdení objednávky, rezervuje tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke pre Kupujúceho.

4 .12, Priemerná doba dodania tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2-5 pracovných dní.

Doba dodania pri bazénoch a zastrešeniach je individuálna.

4 .13, Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na webovej stránke elektronického obchodu s tým, že nové ceny tovaru sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na webovej stránke elektronického obchodu. Takáto úprava ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar Kupujúcim už objednaný.

 

5 . Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5 .1, Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu:

 

korešpondenčná adresa : BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.,Vodná 23, 949 01 Nitra 

sídlo spoločnosti : BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.,Vodná 23, 949 01 Nitra 

Prevádzka : Bazénový špecialista, Vodná 23, 949 01 Nitra 

e-mail: info@bazenovyspecielista.sk

 

5 .2, Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.bazenovyspecialista.sk.

 

5 .5, Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu prevádzky: Vodná 23, 949 01 Nitra  [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Tovar musí byť v obale s kompletným príslušenstvom.

 

 

6 . Záruka, záručná doba a reklamácia

6 .1, Kupujúci je povinný prevziať len tovar bez akýchkoľvek zjavných vád. Všetky pri dodaní zistené zjavné vady a poškodenia musia byť uvedené v písomnom zázname Kupujúceho podpísanom prepravcom. Ostatné vady musí Kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. 

6 .2, Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci zo záruky, je Kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.

6 .3, Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov fyzická osoba, 3 mesiace právnická osoba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na vybrané druhy tovaru môže byť Predávajúcim poskytnutá dlhšia záručná doba. 

6 .4, Takáto záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorého životnosť je kratšia ako dva roky a ani na tovar podliehajúci bežnému opotrebovaniu.

6 .5, Záruka sa nevzťahuje a reklamáciu nie je možné u Predávajúceho uplatniť na závady:

- spôsobené neodbornou manipuláciou a obsluhou tovaru alebo neprimeraným zaobchádzaním s tovarom resp. vystavovaním tovaru extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je tovar určený,

- spôsobené takým zaobchádzaním s tovarom, ktoré je v rozpore s návodom výrobcu, resp. návodom na obsluhu tovaru,

- spôsobené použitím tovaru k iným účelom ako je určený,

- spôsobené pôsobením na tovar nadmernou silou,

- spôsobené nevhodnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou,

- vzniknuté bežným opotrebovaním tovaru,

- spôsobené vonkajšími vplyvmi (pádom, nárazom, vniknutím vody do jednotlivých častí tovaru...),

- spôsobené neodbornými úpravami, opravami tovaru alebo inými zásahmi realizovanými na tovare Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou,

- spôsobené akýmkoľvek mechanickým poškodením tovaru alebo jeho časti Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou.

- v prípade vykonávania servisných úkonov či zásahu do technológie inou osobou ako povereným zamestnancom spoločnosti BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o..

- v prípade nedodržania stavebných prác ktoré sú zaznamenané v dokumente ktorý zákazník obdržal pri kúpe bazéna.

- v prípade nedodania podrobnej fotodokumentácie jednotlivých stavebných úkonov opísaných v stavebnej príprave.

- na vzniknuté závady na snímacích sondách ako PH sonda, REDOX sonda a iných elektronických zariadeniach a to konkrétne akýkoľvek čip riadacej jednotky, teplotné snímače, prietokové snímače, riadacie jednotky, wifi moduly, plošné spoje, kondenzátory, displeje, konektory, káblové zvazky, bazénové svetlá. 

 

6 .6, Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pôsobenia vyššej moci, tzn. vplyvom živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok a pod. 

 

6 .7, Reklamáciu je možné realizovať výlučne v písomnej forme vyplnením reklamačného formulára.

6 .8, V prípade reklamácie je Kupujúci povinný odoslať vadný tovar na korešpondenčná adresa : BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o., sídlo spoločnosti : Vodná 23 , 949 01 Nitra.

Tovar musí byť riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci je povinný spolu s reklamovaným tovarom zaslať Predávajúcemu i príslušenstvo tovaru, kópiu faktúry, reklamačný formulár obsahujúci presný popis vád tovaru a uviesť kontaktné údaje Kupujúceho.

6 . 9, Náklady súvisiace s prepravou reklamovaného tovaru od Kupujúceho k Predávajúcemu je povinný hradiť Kupujúci. Kupujúci nemá nárok požadovať vrátenie poštovného ani iných poplatkov vzniknutých v súvislosti s reklamáciou tovaru.

6 .10, Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady zabezpečiť výmenu vadného tovaru za bezávadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

6 .11, V prípade neoprávnenej a nedôvodnej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

 

 

7 . Ochrana osobných údajov

7 .1, Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov Predávajúcim za účelom spracovania jeho elektronickej objednávky a zaslania objednaného tovaru na Kupujúcim uvedenú adresu, za účelom realizácie zúčtovania platby za objednaný tovar a na ďalšie úkony Predávajúceho súvisiace výlučne s realizáciou svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe elektronickej objednávky Kupujúceho. 

7 .2, Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7 .3, Kupujúcim poskytnuté údaje budú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani využívané na komerčné účely. 

 

8. Záverečné ustanovenia

8 .1, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8 .2, V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8 .3, Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8 .4, Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8 .5, Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8 .6, Tieto VOP nadobúdajú platnosť ku dňu 1.4.2018

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.